תקנון מועדון לקוחות "אמריקן לייזר"

כללי:

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכלים על פיהם מתנהל "מועדון הלקוחות של אמריקן לייזר" (להלן: "המועדון" ו-"אמריקן לייזר" בהתאמה), אשר ינוהל על ידי הנהלת המועדון.
 2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל המועדון ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון. לקוח המצטרף למועדון קיבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו, וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
 • הצטרפות כחבר המועדון
 1. אדם פרטי אשר מלאו לו 18 שנים, שילם דמי חברות במועדון, מילא טופס הצטרפות ועמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה – רשאי להצטרף למועדון (להלן: "חבר מועדון"). חבר המועדון אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויות כחבר מועדון, אלא בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך התקנון.
 2. אדם פרטי שגילו אינו עולה על 18 שנים ומבקש להצטרף למועדון, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה, וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.
 3. אמריקן לייזר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר רישומו של אדם כחבר מועדון לפי ראות עיניה ללא חובת הנמקה ובכפוף לשיקולים סבירים.
 4. חבר מועדון הוא מי אשר שילם את דמי החברות למועדון בשווי 39 ₪ או בשווי אחר כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת ללא חובת הודעה מוקדמת (להלן :"דמי חברות"), ומילא את טופס ההצטרפות למועדון הלקוחות של אמריקן לייזר (להלן: "טופס ההצטרפות") במלואו. למען הסר ספק, במידה וחבר מועדון הצטרף לתוכנית ולאחר הצטרפותו פחתו דמי החברות, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או הנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.
 5. מבלי לגרוע באמור בסעיף 6, וכהטבה חד-פעמית, לקוחותיה הקיימים של אמריקן לייזר זכאים להירשם כחברי מועדון וזאת ללא תשלום עבור תקופת החברות הראשונה במועדון כאמור בסעיף 11.
 6. תשלום דמי החברות יבוצע במזומן או בשיק או בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המקובל ברשת אמריקן לייזר.
 7. האחריות למילוי טופס ההצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של הלקוח ולא תישמע כל טענה כלפי אמריקן לייזר בגין אי קבלת אדם כחבר מועדון או אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס. החבר מתחייב כי ימלא את כל הפרטים הנדרשים על פי טופס ההצטרפות, שאם לא כן, לא תישמע טענה כנגד אמריקן לייזר מחמת טעות בפרטי הלקוח והיא תהא רשאית לסרב לקבל חבר כלשהו במידה ולא מסר פרטים מדויקים, חלקיים או שאינם ברורים או קריאים.
 8. חבר מועדון אמריקן לייזר יקבל כרטיס מועדון באמצעותו ניתן יהיה לממש את הטבות המועדון. אמריקן לייזר שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים והנחות ייחודיות לחברי המועדון או מבצעים שאינם מיועדים לחברי מועדון בלבד.
 9. תוקף החברות במועדון הינו לתקופה בת 36 חודשים מיום הנפקת הכרטיס (להלן: "תקופת החברות"). עם תום תקופת החברות חבר המועדון יהא זכאי להאריך את תקופת החברות למשך 36 חודשים נוספים, בכפוף לתשלום דמי החברות המלאים כפי שיהיו באותה העת. מובהר כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף חבר המועדון לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף במועד חידוש החברות וכי במועד חידוש החברות, עשויות הטבות התוכנית להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית לתוכנית.
 10. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור הלקוח בטופס ההצטרפות, ישמשו את אמריקן לייזר לצורך פנייה ללקוח בעת הצורך, פעולות שיווקיות שיעשו על ידי אמריקן לייזר או ו/או מי מטעמה וכן לצורך תפעול שוטף של המועדון.
 11. בהצטרפות למועדון מסכים חבר המועדון להיכלל במאגר המידע של אמריקן לייזר (מס' מאגר: 700062207). יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), חתימת חבר המועדון על טופס ההצטרפות מהווה הסכמה מפורשת ומדעת מטעמו לקבלת חומר פרסומי מהמועדון ואמריקן לייזר ו/או מי מטעמם באמצעי המדיה השונים.
 12. כמו כן, חבר מועדון שחתם על טופס ההצטרפות ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר באמריקן לייזר לגביו בקשר עם העסקאות שביצע, וכל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח מידע, יחשב לקניינה. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר כוללות שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין פגיעה בפרטיות וכיוצ"ב על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, והוא לא יהיה זכאי לכל סעד ו/או פיצוי כלשה בהקשר זה.
 13. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון. בנוסף רשאי החבר לדרוש מאמריקן לייזר בכתב להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.
 • הטבות המועדון וצבירת נקודות
 1. במעמד החתימה על טופס ההצטרפות למועדון, יינתנו לחבר המועדון 3 כרטיסים מגנטיים, המהווים חלק מסל ההטבות, כמפורט להלן כמפורט להלן:
 • כרטיס מועדון אישי;
 • בחירת 2 מתוך 3 כרטיסי מתנה (להלן: "גיפט קארד") למימוש של 2 מתוך 3 הטיפולים הבאים: סך של 300 למימוש בטיפולי הסרת שיער בלייזר, 300 ₪ למימוש במגוון טיפולי דרמואסתטיקה ו-660 ₪ לניתוח הסרת משקפיים.;
 • הנחה בשיעור 15% ממחיר המחירון של מוצרים ומארזי טיפוח הנמכרים באמריקן לייזר;
 • הטבה אישית לרגל יום הולדתו של חבר המועדון. מובהר כי מימוש ההטבה יעשה באמצעות תשלום במזומן/בכרטיס אשראי ולא על ידי מימוש נקודות צבורות.
 1. בעת רכישת עסקה בהתאם להוראות התקנון, החבר יהיה רשאי לצבור נקודות בכרטיס המועדון כמפורט להלן:
  • בעבור כל עסקת טיפולים שירכוש חבר המועדון, יצטברו לזכותו נקודות בשווי 3% בעסקאות שסכומן עד 5000 ₪ או 5% בעסקאות מעל 5000 ₪ מסכום העסקה (להלן: "צבירת הנקודות").
  • צבירת הנקודות תתבצע במקרים הבאים בלבד: רכישת עסקאות במזומן/בשיק/בכרטיס אשראי, ובלבד שהתשלום נפרע.
 1. למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תתאפשר צבירת נקודות:
  • כספים אשר יקבל חבר המועדון במסגרת כתבי ויתור וסילוק מכל סיבה ונימוק, לא יזכו את חבר המועדון בצבירת נקודות;
  • תשלום עבור טיפול באמצעות גיפט קארד או על ידי מימוש הטבת יום הולדת;
  • תשלום בגין הצטרפות למועדון;
  • תשלום בגין חידוש חברות במועדון.
 1. יובהר, כי צבירת הנקודות תתבצע אך במעמד הרכישה בלבד, והינה באחריות חבר המועדון ובכפוף להזדהותו בעת הקנייה. לא תתאפשר צבירה נקודות בדיעבד. מובהר כי בעת הרכישה, לא תתאפשר צבירה ללא הצגת כרטיס חבר.
 2. חבר המועדון אינו מחויב לממש את המתנה, אך לא יהיה זכאי לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו אם יבחר שלא לממשה בתנאים כאמור בתקנון זה.
 • מימוש גיפט קארד והטבת יום הולדת:
 1. חבר המועדון יהיה רשאי לממש את 2 כרטיסי הגיפט קארד שבחר אך ורק כנגד רכישת טיפול מתוך סל הטיפולים הקיים בעת המימוש באמריקן לייזר.
 2. מימוש הטבה הניתנת לחבר מועדון לרגל יום הולדתו תקף אך ורק בחודש הולדתו על פי הפרטים שמילא בטופס ההצטרפות אך ורק כנגד עסקה הקיימת באמריקן לייזר נכון למועד המימוש.
 3. לא ניתן להמיר את זכות המימוש בגיפט קארד ו/או את ההטבה בשווי כסף ו/או דבר מה אחר.
 4. תוקף מימוש הגיפט קארד הינו למשך שנה מיום הצטרפות לקוח כחבר מועדון.
 • מימוש הנקודות שנצברו
 1. הנקודות הנצברות הינן נקודות אישיות בעלות ערך נומינלי של 1 ₪ (כולל מע"מ) כל אחת, והן אינן ניתנות להמרה למזומן.
 2. חבר המועדון יוכל לנצל את נקודות שנצברו בכל עת, וכל עוד חברותו בתוקף, ולרכוש באמצעות הנקודות טיפולים נוספים כהגדרתם בתקנון. במידה ופגה החברות ולא חודשה, לא יוכל החבר לעשות שימוש ביתרת הנקודות הצבורות לזכותו.
 3. מימוש המתנה יתאפשר כל עוד לחבר המועדון כרטיס מועדון תקף.
 4. לאמריקן לייזר שמורה הזכות לשנות מעת לעת את שיעור אחוז הנקודות שנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
 5. במחירי מבצע לאתהיה צבירת נקודות, למעט אם נקבע אחרת בתקנון המבצע.
 6. אמריקן לייזר שומרת לעצמה לשנות את מדיניות צבירת הנקודות מעת לעת.

 

 • השימוש בכרטיס
 1. כרטיס מועדון אמריקן לייזר הינו אישי. עובד אמריקן לייזר יהיה רשאי לדרוש הצגת תעודה מזהה כתנאי למימוש הטבות חבר מועדון. במקרה של פטירת בעל הכרטיס, תינתן האפשרות להעביר את חברות בעל הכרטיס המקורי במועדון אמריקן לייזר לאחד מקרובי המשפחה מדרגה ראשונה בלבד וזאת בכפוף להצגת תעודת פטירה ולשיקול דעתה הבלעדי של אמריקן לייזר.
 2. חרף האמור לעיל, למעט ההטבה לרגל יום הולדתו של חבר המועדון, ההטבות ניתנות להעברה לאדם אחר וזאת בכפוף להוראות תקנון זה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של אמריקן לייזר ורק לאחר מתן הוראה מפורשת מראש ובכתב מאת חבר המועדון.
 3. חבר מועדון אשר רכש עסקת טיפולים באמריקן לייזר תוך מימוש הטבת חבר מועדון כמפורט לעיל, ומכוח אותה עסקה נצברו לטובתו נקודות ולאחר מכן ביקש לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי – בעת ביטול העסקה אמריקן לייזר תהא רשאית לקזז מיתרת הצבירה של אותו לקוח את סך הנקודות שנצברו לטובתו במסגרת העסקה שבוטלה. במידה ובין לבין הלקוח עשה שימוש בחלק מהנקודות שנצברו לזכותו –יכנס הלקוח ליתרת חובה של נקודות (אשר תושלם בצבירת נקודות ברכישות עתידיות). יתרת החובה המקסימאלית שתתאפשר ללקוח היא 150 נקודות במינוס, יתרה שלילית מעבר ל-50 נקודות תקוזז מסכום ההחזר.

לדוגמא: חבר מועדון ביצע עסקת להסרת שיער בסכום של 5000 ₪. ברכישה הצטברו לטובתו 250 נקודות (שווה ערך ל- 250 ₪). חבר המועדון מעוניין לרכוש עסקת דרמואסתטיקה ולשלם עליה באמצעות הנקודות שצבר ב-250 ₪. לאחר מכן הלקוח ביקש לבטל את העסקה הראשונה (בסכום של 5000 ₪) ולקבל בחזרה את התמורה. בעת ביטול העסקה יקוזזו 250 הנקודות שצבר הלקוח בעסקה שבוטלה, ו הלקוח יהיה ביתרה שלילית של 250 נקודות (במינוס).

 1. חבר המועדון יקבל עדכונים מעת לעת על המבצעים השונים באמריקן לייזר. העדכונים יועברו לחברים באמצעות מסרונים (SMS), דואר אלקטרוני, דואר, במודעות בחנויות הרשת, בעיתונות או בכל אמצעי אחר.
 2. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס (להלן: "הליקוי"), על חבר המועדון לפנות לשירות לקוחות של אמריקן לייזר על מנת להודיע על הליקוי ומרגע קבלת אישור מאמריקן לייזר אודות קליטת הודעתו, תשמור אמריקן לייזר על הנקודות שצבר חבר המועדון עד לאותה עת, ותנפיק לו כרטיס מועדון חלופי ותעביר לכרטיס החדש את יתרת הנקודות הצבורה, ככל שיש כזו.
 3. הנפקת כרטיס ראשון בלבד בשל ליקוי כאמור, תבוצע ללא תמורה. אולם, הנפקת כרטיס נוסף מעבר לזה בשל ליקוי, תחויב בסך של 15 ש"ח.
 4. למען הסר ספק, כרטיס החבר אינו משמש ככרטיס חיוב כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, ולא ניתן לשלם באמצעותו.
 • ביטול החברות / סיום חברות
 1. כל חבר יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון בטרם נסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעה בכתב. מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר רק אם ביטול החברות במועדון נעשה תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ו/או החידוש, ובלבד שחבר המועדון ישיב את מתנת ההצטרפות שקיבל במועד ההצטרפות ו/או החידוש, אם קיבל, ולא עשה כל שימוש בכרטיס מועדון לקבלת הטבות בתקופה זו. במידה ועשה שימוש כאמור, יקוזזו שווי הטבות אלה מדמי החבר ששילם ויוחזר לחבר המועדון חלקם היחסי כל עוד לא עלה שווי חלקם היחסי של ההטבות שמימש על שווי דמי החבר ששילם.
 2. בעת ביטול החברות ימחקו באופן אוטומטי נקודות שנצברו בכרטיס חבר המועדון.
 3. אמריקן לייזר שומרת על זכותה לבטל או להפסיק את חברותו של חבר במועדון אם קיים חשש ממשי כי בוצע דבר עברה, הטעייה, גניבה, התחזות וכו' ו/או אם פעל חבר המועדון באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות לחברי המועדון ו/או עשה שימוש לרעה בהטבות שקיבל לפי הוראות תקנון זה ו/או בכל מקרה אחר שלפי שיקול דעתה הבלעדי של אמריקן לייזר עשה הלקוח מעשה המנוגד להוראות תקנון זה ו/או המנוגד לדין ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של אמריקן לייזר.
 4. הסתיימה חברותו של חבר מועדון, רשאי חבר המועדון לנצל את ההטבות שצבר במסגרת המועדון במשך 90 יום מיום הסיום.
 • סיום פעילות מועדון אמריקן לייזר
 1. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות מועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע. הפסקת פעילות מועדון אמריקן לייזר ביוזמת הנהלת המועדון תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 90 יום מיום ההודעה.
 • שונות
 1. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. אמריקן לייזר שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות למועדון, תקופת החברות, אופן צבירת הנקודות, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. אמריקן לייזר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.
 2. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות מסוימות רק לחלק מחברי המועדון אמריקן לייזר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. ההנחות ו/או ההטבות הניתנות במסגרת המועדון יינתנו במקום ולא בנוסף לכל הטבה ו/או הנחה שניתנו או יינתנו ללקוחות הרשת, למעט אם אמריקן לייזר תיקבע אחרת.
 4. כל חבר מועדון אמריקן לייזר יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או מספר טלפון או עדכון של פרטים רלוונטיים אחרים.
 5. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 6. מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.
 7. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
 8. בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לחברת אמריקן לייזר, לגב' רוני מלצר, מנהלת מועדון הלקוחות, באמצעות אי-מייל: roni_me@americanlaser.co.il